Giám sát thi công

Tư vấn

  • Tư vấn thiết kế các thành phần của hệ thống cáp cấu trúc, hệ thống giám sát an ninh và hệ thống điện.
  • Phân tích lợi ích của một hệ thống và giá trị thật sự mang đến cho nhà đầu tư
  • Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp khách hàng nhận biết nên theo tiêu chuẩn nào thì phù hợp với hệ thống và các ứng dụng của mình cần.

Huấn luyện

  • Tư vấn thiết kế các thành phần của hệ thống cáp cấu trúc, hệ thống giám sát an ninh và hệ thống điện.
  • Phân tích lợi ích của một hệ thống và giá trị thật sự mang đến cho nhà đầu tư
  • Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp khách hàng nhận biết nên theo tiêu chuẩn nào thì phù hợp với hệ thống và các ứng dụng của mình cần.